Podmínky využívání služeb

Podmínky využívání služeb www.ivt-heatingsystems.cz

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů na výše uvedených WWW stránkách za účelem zpřístupnění těchto údajů potenciálním zaměstnavatelům a personálním agenturám jako příjemcům, aby se tyto subjekty s mými osobními údaji obeznámily a případně mne mohly oslovit s možnou nabídkou zaměstnání. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné.

Konkrétně se jedná o základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly), dále o podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, nároků na hledanou práci a dalších souvisejících nepovinných položek. Z citlivých osobních údajů jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu s ohledem na náležité pracovněprávní předpisy (tj. zdravotní omezení a zvláštní požadavky na pracoviště).

Tento souhlas uděluji společnosti IVT Heating systems, s.r.o. | Spáčilova 569/27, 767 01 Kroměříž | IČ: 06185355 | DIČ: CZ06185355 | www.ivt-heatingsystems.cz | www.itopenar.cz |, jakožto správci.