Tepelná čerpadla země-voda

Země/voda je neporazitelné řešení

Tepelná čerpadla země/voda mají o 20 až 50 % nižší spotřebu elektřiny než systémy vzduch/voda (v závislosti na místním klimatu). Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách. 

Výrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel. Využití vrtu pro chlazení domu (pasivní nebo aktivní). Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu. Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Provedení

Pro čerpání tepla ze země potřebujeme buď zemní kolektor (někdy též označovaný jako horizontální kolektor), nebo geotermální vrty.

Podmínky pro volbu kolektorů jsou dány především geologickou situací a dále umístěním budovy v zástavbě. U nových domů, které se staví na zelené louce a mají k dispozici dostatečný prostor, se rozhodně doporučují kolektory plošné. V případě, že není dostatečné plochy pro plošný kolektor, je na místě volba vrtu. Geotermální vrty se upřednostňují v kompaktních horninách, které nevyžadují pažení.

Kolektor

 Teplo z plošného kolektoru či vrtu je možné odebírat po celý rok tzn. i v letních měsících, kdy využíváme tepelné čerpadlo hlavně pro ohřev teplé vody. V případě volby geotermálního vrtu je možné využití jeho chladicího výkonu.

Pod povrchem zahrady uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá ze země energii ze všech směrů. Můžeme mluvit o odběru energie v radiále nebo v kruhu kolem vodorovného potrubí. Potrubí zemního kolektoru umí odebírat energii až ze 3,5 metrů od potrubí. Energii tedy potrubí získává jak z horních částí zeminy, tak ze spodních a bočních částí. Díky tomu se ani v dlouhodobém horizontu nemůže energeticky vyčerpat, protože během léta vždy s bohatou rezervou regeneruje. Při výběru plochy pro plošný kolektor je v prvé řadě nutné vyloučit plochy, kde plánujete jakoukoliv výstavbu (bazén, garáž, atd.). Rovněž je nutno posoudit kvalitu zeminy. Komplikace mohou nastat v místech, kde je zemina s velkými kameny, skála či naopak písek. Z důvodů snadného odvzdušnění je výhodné, aby kolektor byl uložen v rovině nebo mírně z kopce (směrem od kotelny). V opačném případě je nutno instalovat na nejvyšších místech odvzdušnění.

Vrty pro tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu je zapuštěna plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle velikosti vytápěného domu a místních geologických podmínek, se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 250 m. Vrty se umisťují v okolí vytápěné budovy. U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze vrty umístit i pod základovou desku. Vrtné práce pak probíhají před výstavbou budovy. Vrty lze snadno provádět v oblastech s tvrdým podložím, naopak v oblastech s měkkým podložím (štěrky, písky) je vrtání obtížnější. Zkušené vrtné firmy vybavené moderní technikou, dokážou vrtat bez většího poškození zahrady a mohou provádět vrtné práce i v těsné blízkosti budov bez jejich poškození. Potřebnou dokumentaci pro povolení vrtných prací získáte od firmy, která bude vrty provádět.

Tepelná čerpadla pracující s tímto systémem poskytují stabilní výkon a úspory, které dosahují až 80% provozních nákladů na provoz tradičního topného systému. Zmiňovaná stabilita se projevuje i ve velmi dlouhé životnosti celého systému.

Díky nezávislosti zemního tepelného čerpadla na venkovních klimatických podmínkách je možné jeho použití takřka kdekoliv, nevyjímaje drsné horské oblasti, kde venkovní teploty dosahují i pod -25°C.

IVT Premium Line EQ

Prověřené tepelné čerpadlo země/voda