Rubriky
Články Dotace Kotlíkovky Rubriky

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE III.

Program bude vyhlášen 10. září 2019.

PROGRAM VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE III

CÍL PROGRAMU

zlepšování kvality ovzduší v sídlech snižováním emisí z lokálního vytápění domácností, a to výměnou kotlů na pevná paliva nesplňujících 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Celková částka, kterou rozdělí Zlínský kraje je 159.897.862 Kč

  • Plynový kondenzační kotel – 75 % způsobilých výdajů, maximálně 95.000 Kč
  • Kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% způsobilých výdajů, maximálně 100.000 Kč
  • Tepelné čerpadlo či automatický kotel na biomasu – 80% způsobilých výdajů, maximálně 120.000 Kč

Bonusem je částka 7.500 Kč navíc, proběhne-li výměna kotle v tzv. prioritní obci. Seznam prioritních obcí Zlínského kraje bude zveřejněn spolu s Programem na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

JAKÉ JSOU UZNATELNÉ NÁKLADY?

  • výměna zdroje tepla a s tím související stavební úpravy
  • nová otopná soustava nebo její úprava
  • akumulační nádoba, kombinovaný bojler
  • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data uvedení zdroje tepla do trvalého provozu
  • projektová dokumentace

KOMU JE DOTACE URČENA?

Majitelé či spolumajitelé rodinných domů ve Zlínském kraji, které jsou vytápěné kotli na tuhá paliva s ručním přikládáním. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dum maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

KDY JE MOŽNÉ O DOTACI POŽÁDAT?

Program bude vyhlášen 10. září 2019.

Od 15. října 2019 8:00 hod. bude zahájen elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace, a to prostřednictvím aplikace dostupné na adrese: www.kr-zlinsky.cz/kotliky.   

Nejpozději do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře žádosti je žadatel povinen doručit žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě, spolu se všemi povinnými přílohami, na Krajský úřad Zlínského kraje.

Leave a Reply